Wat is het?

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op uw vragen

Wat moet ik doen?

 • U dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

Hoe dient u een klacht in?

Let op: wilt u een melding doen over de openbare ruimte, gebruik dan het meldingsformulier buitenruimte.

Een klacht indienen over hoe u bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder? Dat kan op drie manieren:

1. Digitaal

Maak daarvoor gebruik van het online klachtenformulier:

Klacht indienen (als burger)(online formulier, DigiD)

Houd uw DigiD inlogcode bij de hand en eventuele bijlagen om uw klacht duidelijker te maken (bijvoorbeeld foto's, bewijsstukken of een uitgebreidere beschrijving van uw klacht). U kunt de bijlagen digitaal toevoegen verderop in dit formulier of per post naar de gemeente opsturen.

Klacht indienen (als ondernemer/organisatie)(online formulier, eHerkenning)

Houd uw eHerkenningsmiddel (minimaal betrouwbaarheidsniveau 3 vereist) bij de hand en eventuele bijlagen om uw klacht duidelijker te maken (bijvoorbeeld foto's, bewijsstukken of een uitgebreidere beschrijving van uw klacht). U kunt de bijlagen digitaal toevoegen verderop in dit formulier of per post naar de gemeente opsturen.

Let op! Voor het invullen van dit formulier heeft u wel DigiD of eHerkenning nodig.

2. Schriftelijk

Stuur uw klacht per post naar de gemeente Midden-Delfland, t.a.v. de klachtambtenaar.

Uw schriftelijke klacht bevat tenminste:

 • de naam, het adres en telefoonnummer van de indiener;
 • de datum waarop u de klacht schrijft;
 • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht zich richt (met datum en tijdstip van het voorval);
 • uw handtekening. Zonder handtekening kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen.

3. Mondeling

Hoewel het schriftelijk of digitaal indienen van een klacht de voorkeur heeft, kunt u uw klacht ook mondeling indienen. Daarvoor neemt u telefonisch contact op met de klachtambtenaar via het telefoonnummer (015) 380 41 11. Een mondelinge klacht wordt door de klachtambtenaar op schrift gesteld en ter goedkeuring aan u toegestuurd.

Hoe werkt het?

Het college van burgemeester en wethouders vraagt, voordat zij een beslissing neemt op uw klacht, advies aan de klachtambtenaar. De klachtambtenaar bewaakt de voortgang van uw klacht en de kwaliteit van het antwoord.

 1. U dient uw klacht in bij het college van burgemeester en wethouders.
 2. Zodra het college uw klacht ontvangen heeft, neemt de klachtambtenaar telefonisch contact met u op. In dit gesprek wordt uw klacht besproken en wordt u ook geïnformeerd over de verdere gang van zaken. Hiervan ontvangt u een schriftelijke bevestiging. De ambtenaar of bestuurder op wie de klacht betrekking heeft (beklaagde), wordt ook op de hoogte gebracht.
 3. U wordt uitgenodigd voor een gesprek met de klachtambtenaar en de beklaagde. Hierbij is gelegenheid om op elkaars standpunten te reageren. Tijdens dit gesprek wordt zowel de indiener van de klacht als de beklaagde gehoord door de klachtambtenaar. Dit betekent dat beiden een mondelinge toelichting kunnen geven.
 4. Na afloop van de hoorzitting stelt de klachtambtenaar een advies op aan het college. In dit advies staat een voorstel voor de beslissing op de klacht.
 5. Vervolgens neemt het college een beslissing op de klacht. U krijgt schriftelijk bericht over deze uitspraak. In de brief van het college staat een beschrijving van de gang van zaken en een oordeel over de vraag of u als klager onbehoorlijk bent behandeld.

Hoelang duurt het?

 • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken.
 • Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie. Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman.

Extra informatie

Om een zorgvuldige behandeling van uw klacht te waarborgen heeft de gemeente Midden-Delfland een klachtenprocedure neergelegd in de klachtenverordening. Daarnaast bewaakt de klachtambtenaar de voortgang van de behandeling van uw klacht en de kwaliteit van het antwoord.

Wanneer is een klacht geen klacht?

Er zijn gevallen waarin de gemeente niet verplicht is uw klacht te behandelen. Deze gevallen worden genoemd in artikel 9:8 van de Algemene wet bestuursrecht. Wanneer uw klacht niet in behandeling wordt genomen ontvangt u hierover een brief. In deze brief leggen wij uit waarom wij uw klacht niet behandelen. De brief ontvangt u over het algemeen binnen vier weken nadat wij uw klacht hebben ontvangen.

Heeft u gevonden wat u zocht?