Landschapontwikkelingsperspectief voor Midden-Delfland

De gemeenten Delft, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Rotterdam-Overschie , Midden-Delfland en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben samen het intergemeentelijk Landschapontwikkelingsperspectief (LOP) Midden-Delfland® 2025 opgesteld.
De gemeenteraad van Midden-Delfland heeft in de vergadering van 8 december 2009 het LOP vastgesteld. Ook de raden van Delft, Vlaardingen, Schiedam en Maassluis hebben het LOP vastgesteld. Tevens is het LOP ter kennisname gebracht aan de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland en vastgesteld door het dagelijks bestuur van Overschie. Unaniem zijn waarderende woorden uitgesproken over het behaalde resultaat.

Waarom een Landschapontwikkelingsperspectief 2025 voor Midden-Delfland? (LOP)

In 2009 loopt de Reconstructiewet Midden-Delfland af die sinds 1977 het Midden-Delflandgebied beschermt tegen de oprukkende verstedelijking en glastuinbouw vanuit de omliggende steden. Door deze bescherming is het Midden-Delflandgebied nu één van de laatste nog open gebleven, agrarische cultuurlandschappen in de Zuidvleugel van de Randstad. En dat willen we graag zo houden. Want dit gebied geeft iedereen die in de omgeving woont letterlijk ruimte. Ruimte om op adem te komen, ruimte om ver van je af te kunnen kijken, ruimte voor natuurbeleving.

Het einde van de Reconstructiewet betekent niet dat ook het Midden-Delflandgebied af is. Als samenleving ontwikkelen wij ons voortdurend. Maar ook het klimaat verandert. Wij zien het als onze gezamenlijke opgave om passend op deze ontwikkelingen te reageren.

Met het LOP zetten wij onze gezamenlijke koers uit voor de ontwikkeling van het Midden-Delflandgebied tot 2025. Daarbij hebben wij de gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025 uitgewerkt in een concreet ruimtelijk ontwikkelingsplan voor het gehele gebied. Dit plan hebben wij vervolgens doorvertaald naar ontwikkelingsrichtingen voor alle 19 polders in het Midden-Delflandgebied. Het LOP vormt daarmee een belangrijk (toetsing)kader voor het initiëren, beoordelen, afwegen en vaststellen van nieuwe ruimtelijke plannen (zoals bestemmingsplannen) en projecten.

Met het LOP in de hand kunnen de betrokken gemeenteraden in de toekomst antwoord geven op de volgende vragen:

  • Welke ontwikkelingsmogelijkheden zijn er voor agrarische bedrijven bij hoge grondprijzen, beperkte kans op schaalvergroting en een problematische bedrijfsopvolging?
  • Waar in het gebied kan invulling worden gegeven aan de toenemende recreatieve vraag vanuit het omringende stedelijke gebied?
  • Wat is er nodig om de bereikbaarheid van het gebied voor de recreant vanuit de steden te verbeteren en welke recreatieve routes (pleziervaart, fiets, wandelen etc.) vragen om verdere ontwikkeling?
  • Hoe kan worden voorkomen dat de bereikte resultaten van een nagenoeg afgeronde grootschalige reconstructie door verrommeling weer teniet worden gedaan?
  • Hoe kunnen de cultuurhistorische waarden van Midden-Delfland het best worden bewaakt en de natuurwaarden versterkt?
  • Hoe kan een positieve wederkerigheid tussen de omliggende steden en het Midden-Delflandgebied ontstaan?

Voor het beantwoorden van deze vragen brengen wij in het LOP de huidige kwaliteiten van het Midden-Delflandgebied in kaart en laten wij zien waar wij het belangrijk vinden om deze in stand te houden dan wel te versterken. Daarnaast geven wij met het LOP aan waar economische, ruimtelijke en recreatieve ontwikkelingen in het Midden-Delflandgebied wenselijk en mogelijk zijn om haar functie van authentiek landschap en ‘groene binnentuin’ van de stedelijke omgeving te kunnen vervullen. De kwaliteit van het landschap en de relatie met de stad zijn de pijlers van het LOP.

U kunt de definitieve versie van het LOP via onderstaande link downloaden (in verband met de grootte van de bestanden kan het downloaden enige tijd duren).

Heeft u gevonden wat u zocht?