De Maaslandse Dam is een woonwijk langs de Gaag tussen de dorpskernen van Maasland en Schipluiden in. Voorheen was het een kassengebied. Op de Maaslandse Dam zijn verschillende typen woningen gebouwd. Het middengebied blijft open en krijgt een recreatieve functie.

Middengebied

Het doel is om het middengebied van de Maaslandse Dam open en groen te houden. In 2019 is er een bijeenkomst geweest met bewoners van de Maaslandse Dam en de gemeente. Er is toen gesproken over de gewenste inrichting van het middengebied. Vanuit deze wens is het plan ontstaan voor een natuurlijke speeltuin. Hiermee creëren wij ruimte voor natuurlijk spelen en het vergroten van de biodiversiteit in het gebied.

De afgelopen periode is er gewerkt aan de invulling van het gebied en de uitwerking van de natuurlijke speeltuin. Hier is een schetsontwerp van een natuurspeeltuin met waterberging uit voortgekomen. Het ontwerp bestaat uit verschillende elementen: natuurlijk spelen voor de kleintjes, natuurlijk spelen voor de oudere kinderen en een boomgaard.

Ook is er in het ontwerp rekening gehouden met de berging van water binnen het gebied. Compensatie van de nog te realiseren wateropgave voor fase 1 (gerealiseerd) en fase 3 (nog te bouwen kavels) is meegenomen in het ontwerp van het middendeel (fase 2 en 4).

Bewonersbijeenkomst

Op 13 april 2023 is er een bewonersbijeenkomst geweest om de natuurspeeltuin te presenteren aan de bewoners van de Maaslandse Dam. Wij hebben het ontwerp voor de natuurspeeltuin gepresenteerd. De presentatie vindt u onder aan deze pagina.

Naar aanleiding van reacties van bewoners is het ontwerp nog op enkele punten aangepast. Zo komt er in de natuurspeeltuin een picknicktafel, wordt er een extra bomenrij aangelegd ter verbetering van de privacy van een aangrenzend particulier perceel en komt er één lichtmast ter hoogte van de geplande insteekhaven. Wij onderzoeken nog of het mogelijk is om een parkeerlus aan te leggen in plaats van een insteekhaven.

Het definitieve ontwerp ziet er zo uit:

U kunt de uitgebreide aanlegtekening onder aan de pagina bekijken (onder het kopje 'Documenten').

Vragen en antwoorden

Tijdens de bewonersavond zijn meerdere vragen gesteld. Hieronder leest u de antwoorden.

Komt er een afscheiding tussen de natuurspeeltuin en het wandelpad (om honden te weren)?

Nee, er komt geen afscheiding in de vorm van een hek of iets dergelijks. Door duidelijk zichtbaar te maken dat het hier gaat om een speeltuin, gaan wij ervan uit dat hondenbezitters hun honden aanlijnen en de hondenpoep opruimen.

Hoe worden de paden in de natuurspeeltuin aangegeven?

De paden in de natuurspeeltuin zijn van gras. De wandelpaden liggen iets hoger dan de rest van het terrein. Dit zorgt ervoor dat de paden droog blijven en goed begaanbaar.

Wordt de bestrating van het calamiteitenpad vervangen? En zo ja, wat komt hier dan?

De bestaande verharding van het calamiteitenpad wordt vanaf het einde van de woonstraat tot het Gaagpad (fietspad) vervangen door deels gesloten en deels meer open verharding met een zachte overgang naar het groen. In het midden komt een karrenspoor van gesloten klinkers. Op de foto ziet u een voorbeeld van een karrenspoor.

Voorbeeld karrenspoor

Komt er verlichting in de natuurspeeltuin?

Nee, er komt geen verlichting in de natuurspeeltuin.

Tijdens de bewonersavond geven aanwezigen aan dat zij verlichting missen in het middengebied van de Maaslandse Dam. Voor fietsers en wandelaars is het in donkere periodes lastig om te zien waar je rijdt/ loopt. Ook gaf het een onbehaaglijk gevoel.

Naar aanleiding van de reacties van bewoners tijdens de bewonersbijeenkomst hebben wij ervoor gekozen om toch één lichtmast te plaatsen. Deze lichtmast komt ter hoogte van de insteekhaven/keerlus. Zo wordt de straat verlicht, maar blijft de natuurspeeltuin onverlicht. Hiermee hopen wij dat ook diertjes zich in de natuurspeeltuin thuis gaan voelen. Dat vergroot de beleving van een natuurspeeltuin en de biodiversiteit.

Kan de insteekhaven in het ontwerp vervangen worden door een keerlus?

Tijdens de bewonersavond is gevraagd of de insteekhaven vervangen kan worden door een keerlus. Wij hebben dit inderdaad in het ontwerp aangepast, waardoor het makkelijker en overzichtelijker wordt om op die plek te keren. Ook komt er een lantaarnpaal te staan, zodat de keerlus in de avond/ nacht duidelijk zichtbaar is. En er komt een verkeersbord bij te staan waarop aangegeven wordt dat je er verplicht moet keren, tenzij het om bestemmingsverkeer gaat.

Komt er ook een picknicktafel in de natuurspeeltuin?

Tijdens de bewonersavond blijkt dat een groot deel van de aanwezigen graag een picknicktafel ziet in de natuurspeeltuin. De directe omwonenden zien hier risico op overlast van hangjongeren. Wij vinden een picknicktafel een goed idee en verwachten geen overlast. Met de directe omwonenden is afgesproken dat, als er toch overlast optreedt, de picknicktafel alsnog een andere bestemming krijgt binnen de gemeente.

In het definitieve ontwerp is een picknicktafel opgenomen.

Is er parkeergelegenheid bij de natuurspeeltuin?

Nee, er is geen parkeergelegenheid bij de natuurspeeltuin aanwezig. Tijdens het opstellen van het ontwerp is daar bewust voor gekozen. Wij willen voorkomen dat mensen van buitenaf met de auto naar de Maaslandse Dam komen om te spelen in de natuurspeeltuin of om enkel de auto te parkeren. Wel komen er hekjes waaraan passanten/ recreanten hun fiets vast kunnen maken. De natuurspeeltuin is voor iedereen, maar we willen geen aantrekkende werking met mogelijk bijbehorende overlast.

Waarom duurt het zo lang voordat de speeltuin opengesteld kan worden?

Om ervoor te zorgen dat het groen een goede start krijgt, is het belangrijk dat dit groen de kans krijgt om aan te slaan. Wij verwachten de natuurspeeltuin te openen rond de zomer van 2024. Dan wordt ook de naam van de natuurspeeltuin bekend gemaakt.

De directe omwonenden hebben zorgen over inkijk/privacy. Wat kan de gemeente hier aan doen?

We hebben overleg gehad met de bewoners die direct grenzen aan de natuurspeeltuin. Er komt een extra rij met bomen langs de woning van Oostgaag 10a.

De zichtlijnen vanaf de Oostgaag richting de polder blijven wel gehandhaafd.

Is wateroverlast te verwachten op aangrenzende particuliere percelen door het ophogen van de natuurspeeltuin?

Door het aanbrengen van greppels ten plaatse van de aangrenzende particuliere percelen stroomt er geen extra water af naar de particuliere percelen vanaf het terrein van de natuurspeeltuin.

Na de bewonersavond heeft de gemeente hierover nog contact gehad met de bewoners van de aangrenzende percelen.

Moet er veel vrachtverkeer door de wijk tijdens de aanleg?

Bij de aanleg van de natuurspeeltuin is het onvermijdelijk dat er vrachtverkeer door de woonwijk moet. Verschillende materialen moeten op de locatie afgeleverd worden.

Wel hebben wij geprobeerd om het aantal vrachtwagens sterk te beperken. Doordat wij met een gesloten grondbalans werken, hoeft er geen grond van de locatie afgevoerd te worden.  Dit is duurzamer, veiliger en goedkoper. Ook hopen wij zo te voorkomen dat er veel schade ontstaat aan de bestrating in de wijk.

Vragen

Heeft u vragen over de inrichting van het middengebied? Dan kunt u contact op nemen met het team Locatieontwikkeling via telefoonnummer 015-380 41 11 of via mailadres locatieontwikkeling@middendelfland.nl