Het gebied Midden-Delfland is een open en groen gebied dat mogelijkheden biedt voor rust, ruimte en recreatie in een verder verstedelijkte omgeving. Daarbij gaat het om een eeuwenoud agrarisch cultuurlandschap met grote waarden op het gebied van landschap, natuur en cultuurhistorie. De kernopgave is het in stand houden en versterken van die functie voor Midden-Delfland® 2025. Daarnaast is de opgave ook voor de inwoners en de bedrijven een goede leefomgeving te bereiken/te behouden, zowel in het open als het bewoonde gebied (gebiedsgericht).

De belangrijkste milieuaspecten in dit verband zijn vooral de fysieke kwaliteit van de omgeving wat betreft bodem, water, lucht, geluid en natuur en het omgaan met verschillende soorten afval. Ook het beleid voor energie, duurzaam bouwen en mobiliteit laat zien hoe de gemeente de kwaliteit van de leefomgeving vanuit milieu wil optimaliseren. Ontwikkelingen binnen het landelijke en Europese milieubeleid zorgen er voor dat onderwerpen als luchtkwaliteit, externe veiligheid, CO2 reductie, vergunningverlening en handhaving nadrukkelijker aandacht krijgen.