Midden-Delfland is een prima werkgever met een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket en uitdagende functies. De werksfeer bij ons is open en informeel, het werkklimaat dynamisch en inspirerend. Midden-Delfland doet graag een beroep op je creativiteit, betrokkenheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. We hechten een grote waarde aan de juiste werk-privébalans en bieden ruime faciliteiten om jou daarin te ondersteunen.

Cao

De cao-afspraken voor onze gemeente zijn vastgelegd in de Cao Gemeenten: de arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten. De site www.caogemeenten.nl(externe link) geeft op een eenvoudige wijze weer wat de rechtspositieregels zijn en hoe deze toegepast dienen te worden.

Aanstelling in algemene dienst 

Een baan bij de gemeente betekent al lang niet meer dat je tientallen jaren hetzelfde blijft doen. Integendeel, het is normaal dat je na verloop van tijd je bakens verzet. Dat is goed voor de gemeente en voor je eigen ontwikkeling. De gemeente is vanaf 2008 ertoe overgegaan om alle medewerkers dan ook niet meer per functie aan te stellen, maar in algemene dienst van de gemeente. Dit om  te benadrukken dat je bij de gemeente van je baan een loopbaan kunt maken.

Flexibel werken 

Een volledige werkweek is 36 uur per week. De gemeente kent een systeem van flexibele werktijden. Dat betekent dat je zelf bepaalt wanneer je werkdag begint en eindigt en dat je in overleg met je leidinggevende je werkweek indeelt: bijvoorbeeld vier maal negen uur werken of vier maal acht en één ochtend. Voor een aantal functies (denk aan publieksfuncties, technische functies) is de flexibiliteit beperkt.

Salaris

Inschaling vindt, afhankelijk van kennis en ervaring, plaats in de aanloopschaal of de functieschaal van de functie. Elke schaal bestaat uit 11 periodieken. Zolang het maximum van de schaal nog niet is bereikt, vindt er bij een positieve beoordeling elk jaar op 1 januari een periodieke verhoging plaats. Presteer je uitstekend, dan zijn er mogelijkheden om dat ook financieel te waarderen. De actuele salaristabel vind je op www.caogemeenten.nl(externe link).

Individueel Keuzebudget

Bij onze gemeente krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB): geld uit verschillende regelingen (vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof) is omgezet in een persoonlijk budget. De hoogte van het IKB is 17,05% van je salaris. Dit budget kun je aan verschillende doelen besteden. Als je kinderen hebt of mantelzorger bent, heb je misschien extra verlofuren nodig. Of je wilt een opleiding volgen, of sparen voor een grote uitgave. Je kunt jouw budget inzetten voor één of meer van de volgende doelen:

  • extra verlofuren kopen
  • extra geld krijgen door het uit te laten betalen
  • het financieren van een opleiding
  • een aanvullende vergoeding voor de reiskosten van woon-werkverkeer
  • vakbondscontributies   

Verlof / vakantiedagen

Het verlof bij een fulltime aanstelling is 151,2 uur per jaar. Vanaf 30-jarige leeftijd krijg je afhankelijk van je leeftijd extra leeftijdsverlofdagen.

Verder is het mogelijk om per jaar maximaal 144 verlofuren te kopen of 72 uur te verkopen (alles op fulltime basis).

Buitengewoon verlof

Bij bepaalde gebeurtenissen kun je buitengewoon verlof toegekend krijgen. Denk hierbij aan calamiteiten- en ander kort verzuimverlof, zorgverlof, ouderschapsverlof en adoptie- en pleegzorgverlof.

Feestdagen

Als medewerker van onze gemeente ben je vrij met Koningsdag, Pinksteren, Hemelvaartsdag, Pasen, Kerst en nieuwjaarsdag. Goede Vrijdag en 5 mei zijn geen algemeen erkende feestdagen, maar zijn door de gemeente Midden-Delfland aangewezen als vrije dag, op deze dagen ben je dus ook vrij.

Reiskostenvergoeding (vanaf 10 kilometer woon-werk afstand)

Als je in dienst bent bij de gemeente, vergoeden we gedeeltelijk jouw kosten van woon-werkverkeer. Als je met het openbaar vervoer reist, ontvang je een volledige tegemoetkoming van je abonnementskosten. Zo stimuleert de gemeente Midden-Delfland het reizen met het openbaar vervoer.

Zorgverzekering

Medewerkers krijgen een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering.Zij hebben recht op een vergoeding van €168,- of €296,- bruto per jaar (€296,- bij bezoldiging lager of gelijk aan het maximum van schaal 6). Bij deze bijdrage wordt geen onderscheid gemaakt naar omvang van het dienstverband.

De gemeente heeft een collectief contract afgesloten met het IZA, CZ en Menzis. Hierdoor ontvang je korting op de zorgverzekering voor jou en je familieleden.

Opleiding en loopbaanontwikkeling

In het eerste jaar van je aanstelling heb je regelmatig, ca. 1 keer per 2 maanden, een voortgangsgesprek met je leidinggevende. In de gesprekscyclus is altijd expliciet aandacht voor ontwikkelafspraken. Waar sta ik nu, waar wil ik naartoe en hoe moet ik daar komen? Met je leidinggevende maak je afspraken over de acties die je onderneemt om die vragen te beantwoorden. Je legt de ontwikkelafspraken vast in je Individueel Werk Plan (IWP). Dit dient als leidraad voor jouw loopbaan en helpt je bij het maken van belangrijke keuzes. Zo willen we bereiken dat je groeit in een rol die jou het beste ligt en die overeenkomt met je wensen. Wij beschikken ook over een loopbaancentrum waar je advies kunt vragen aan een loopbaanadviseur of gebruik kunt maken van de digitale tools om je zelf te ontwikkelen.

Jong Midden-Delfland

Jong Midden-Delfland is een netwerk voor jonge en zich jong voelende gemeenteambtenaren tot 35 jaar die de organisatie, de omgeving en de samenwerkende gemeenten beter willen leren kennen. Iedere maand is er wat anders te doen. De ene keer vindt er een debat plaats, de andere keer een rondleiding of een congres.

Pensioen

Midden-Delfland heeft de pensioenregeling voor haar ambtenaren ondergebracht bij het ABP. Het ABP-keuzepensioen biedt veel mogelijkheden. Eerder stoppen met werken, een variërende hoogte van het uitgekeerde bedrag, gedeeltelijk doorwerken: het is allemaal mogelijk met dit pensioen.

Personeelsvereniging (PeeVee)

Alle medewerkers (vast/tijdelijk/stagiaires en inhuurkrachten) kunnen zich aansluiten bij de actieve personeelsvereniging. De belangrijkste doelstelling van de PeeVee Midden-Delfland is het personeel van de gemeente naast het werk, op een andere manier kennis met elkaar te laten maken en hiermee de onderlinge contacten te verbeteren. Dit is bevorderlijk voor de werksfeer en een goede samenwerking.

Heeft u gevonden wat u zocht?