Mensen kunnen psychische hulp nodig hebben, zonder dat zij zelf vragen om die hulp. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig. Het is daarom belangrijk dat u aandacht heeft voor de mensen om u heen. Dan kunt u aandacht vragen voor de zorg van anderen. Het komt weleens voor dat iemand dreigt om zichzelf of een ander iets aan te doen vanwege psychische problemen. Soms is dan verplichte zorg nodig. Ook als deze persoon daar niet zelf om vraagt. Dit valt onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Het kan zijn dat die persoon dan wordt opgenomen in een speciaal ziekenhuis voor de juiste behandeling of er wordt gekozen voor verplichte zorg thuis.

Waar is de Wvggz eigenlijk voor?

De Wvggz vervangt de Wet Bopz (Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen). De Wvggz regelt wanneer iemand verplicht wordt om zorg aan te nemen. Dat kan als iemand door een ernstige psychische aandoening zichzelf of anderen ernstig in gevaar brengt. De Wvggz maakt het mogelijk dat iemand verplichte zorg ook thuis kan krijgen.

  • In de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en de familie kunnen meepraten over de behandeling. Dit is nieuw:
  • Er zijn verschillende vormen van gedwongen zorg, naast een gedwongen opname. Verplichte ggz kan ook thuis of poliklinisch plaatsvinden.
  • Een naaste kan eisen dat de gemeente een verkennend onderzoek instelt, ook als de gemeente liever eerst bemoeizorg inzet.
  • Als een naaste het niet eens is met de uitkomst van het verkennend onderzoek, kan hij/zij eisen dat de gemeente toch een verzoek voor een Zorgmachtiging indient bij het OM.

Hoe vraagt u aandacht voor de zorgelijke situatie bij een ander?

Wat kan ik doen?

Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wvggz. Hiervoor neemt u contact op met het Maatschappelijk Team van de gemeente. U belt daarvoor het algemene nummer van het gemeentehuis: (015) 380 41 11. Of u stuurt een e-mail naar maatschappelijkteam@middendelfland.nl, of u maakt gebruik van het online contactformulier.

Heeft u het idee dat iemand acuut psychische hulp nodig heeft, bel dan 112!

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Wvggz? Neemt u dan contact op met het Maatschappelijk Team. U belt daarvoor het algemene nummer van het gemeentehuis: (015) 380 41 11. Of u stuurt een e-mail naar maatschappelijkteam@middendelfland.nl.  

Wij stellen het zeer op prijs dat u uw bezorgdheid met ons deelt!

Een melding maken is een serieuze zaak. Het doen van een onjuiste melding is strafbaar.