Raadsbesluiten worden in het algemeen door de raadscommissie voorbereid via overleg en advisering. Alle raadsfracties zijn in de commissie vertegenwoordigd.

Naast leden van de raad mogen de fracties ook burgercommissieleden afvaardigen. De commissie wordt voorgezeten door een raadslid, en wordt bijgestaan door de griffier.

De vergaderingen zijn openbaar. Aan het begin van de vergadering kan iedereen die dat wil gebruik maken van het inspreekrecht.

De agenda’s worden van tevoren bekendgemaakt op de website via de Vergaderkalender en op de gemeentepagina in De Schakel Midden-Delfland.