De kernopgave van de gemeente is het behouden en versterken van het waardevolle open agrarische cultuurlandschap van Midden-Delfland. De grondgebonden veehouderijsector speelt een cruciale rol als economisch en maatschappelijk drager van het agrarisch cultuurlandschap. Voor de toekomst van deze sector is de beschikbaarheid van betaalbare grond van belang. Daarom waakt de gemeente over de bestemming van agrarische gronden en stimuleert de gemeente de totstandkoming van vrijwillige kavelruil. Eén van de instrumenten om vrijwillige kavelruil te stimuleren is de subsidieregeling ‘Verkavelen voor een landschap van kwaliteit – Midden-Delfland 2023-2026’.

Werkingsgebied

Het werkingsgebied van de subsidieregeling bestaat uit voormalige reconstructiegebied aangevuld met de Groeneveldse Polder.

KAARTEN_SGD_-_Reconstructie_Midden_Delfland.jpeg (2240×1614) (wikimedia.org)(externe link)

Samenvatting van de subsidieregeling

Met de subsidieregeling ‘Verkavelen voor een landschap met kwaliteit’  kan subsidie worden aangevraagd voor kavelaanvaardingswerken. Dat zijn cultuurtechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn om toegedeelde kavels en ingebrachte kavels van een vergelijkbare conditie te laten zijn. Denk bijvoorbeeld aan nieuw aan te leggen sloten, bruggen of paden.

Het ruilplan waar de kavelaanvaardingswerken toe behoren, wordt getoetst aan de twee doelstellingen van de subsidieregeling:

  • Er dient met de kavelruil sprake te zijn van huiskavelvergroting, veldkavelvermindering en/of het verkorten van rijafstanden naar veldkavels.
  • Er dient een bijdrage te worden geleverd aan het behouden en waar mogelijk versterken van de landschappelijke, ecologische, recreatieve en cultuurhistorische waarden. Bijvoorbeeld door een afname van het aantal rijbewegingen, een verbeterde toegankelijkheid voor recreatief medegebruik, een toename van de weidegang en het behoud natuur en landschap.

Subsidiabele kosten

Een ruilplan incl. akkoordverklaring van deelnemers vormt een verplicht onderdeel van de subsidieaanvraag. In het ruilplan moet agrarische grond betrokken zijn en er moet tenminste één grondgebonden agrarisch bedrijf uit het werkingsgebied deelnemen.

De werkzaamheden die in aanmerking komen voor subsidie dienen betrekken te hebben op:

  • Verkavelingstoestand, aantal percelen, vorm en grootte;
  • Mate van vlakligging/maaiveldligging;
  • Ontwateringtoestand;
  • Ontsluiting (perceelsdammen/insteekwegen/kavelpaden/bruggen);
  • Profielverbetering (egalisatie);
  • Kwaliteit van de grasmat (inclusief gras-/maïsverhouding);
  • Overige zaken, o.a. nieuwe grenzen, beplantingen, putten en opruimingswerkzaamheden.

Subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie voor kavelaanvaardingswerken bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €32.000,- per begunstigde.

Wie komt in aanmerking?

Het college verstrekt uitsluitend subsidie aan eigenaren of pachters van in het ruilplan opgenomen agrarische grond of agrarisch bouwperceel. Voorwaarde hierbij is dat in het ruilplan minimaal één grondgebonden agrarisch bedrijf uit het werkingsgebied van de regeling betrokken is.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de uitvoering van deze regeling is € 250.000,-. Toekenning van de subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van een ontvankelijke subsidieaanvraag. Daarop volgende aanvragen worden afgewezen.

Inwerkingtreding

Deze subsidieverordening treedt op 1 juni 2023 in werking. De subsidieverordening vervalt van rechtswege op 1 juni 2026.