Update 14 maart 2024 - Veel informatie vindt u op www.middendelfland.nl/opvang-en-flexwoningen. Hieronder vindt u de antwoorden op de vragen die we vaker gesteld krijgen. We hebben ook informatie over het besluit op de bezwaren toegevoegd onder het kopje Bezwaar op besluit. Ook hebben we informatie toegevoegd over het onderzoek naar een geschikte locatie voor de flexwoningen voor eigen woningzoekenden. 

Ziet u uw vraag er niet bij staan? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via communicatie@middendelfland.nl.

Onderzoek

Wat hield het onderzoek naar de opvang van vluchtelingen in?

In de openbare raadsvergadering van 14 november 2022 gaf de gemeenteraad opdracht aan het college van B&W om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om 225 vluchtelingen op te vangen en tijdelijke huisvesting voor lokale woningzoekenden te creëren. 

Waarom wil Midden-Delfland dit?

Nederland staat voor een forse uitdaging op het gebied van huisvesting, zowel voor de huidige inwoners als voor de vluchtelingen die we opvangen. De gemeente wil bijdragen aan het oplossen van dit landelijke probleem met de opvang van 225 vluchtelingen voor een periode van vijf jaar in combinatie met de plaatsing van flexwoningen voor 30 tot 60 lokale woningzoekenden. Zo komt er in de gemeente meer ruimte op de woningmarkt en kunnen we vluchtelingen en lokale woningzoekenden een eigen thuis bieden.

Hoe verliep het besluitvormingsproces rondom de opvang van vluchtelingen?

Het college onderzocht in het eerste kwartaal van 2023 de meningen en ideeën die leven bij inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen. Aan de hand van de uitkomsten en de criteria waaraan een geschikte locatie moet voldoen, is de locatie Harnaschpolder - het gebied langs de Harnaschdreef tussen Meerkamp en Westernesse - naar voren gekomen als het meest geschikt. Dit voorstel presenteerde het college op 18 en 19 september aan de omwonenden en de ondernemers van de Harnaschpolder. 

Op 22 september ontving de raad het voorstel van het college. De raad besprak dit in de commissievergadering van 11 oktober en heeft in de raadsvergadering van 25 oktober ingestemd met het plan. 

Wanneer is het besluit genomen over deze vorm van opvang?

In de raadsvergadering van 25 oktober heeft de raad ingestemd met het plan.

Voorstel college aan raad

Wat houdt het plan in?

Het plan is om 96 flexwoningen te laten neerzetten, waarvan er 30 bestemd zijn voor lokale doelgroepen. De overige 66 woningen worden 5 jaar gebruikt voor de opvang van vluchtelingen. Na deze periode kunnen deze woningen, als de raad dat besluit, voor lokale doelgroepen worden gebruikt. Dit betekent dat er vanaf dan 96 woningen beschikbaar zijn voor de lokale woningmarkt. 

Lees het plan via www.middendelfland.nl/opvang-en-flexwoningen.

Hoeveel flexwoningen wil de gemeente realiseren? En welke mensen komen hiervoor in aanmerking?

Het plan is om 96 flexwoningen op het terrein neer te zetten, waarvan er 30 bestemd zijn voor woningzoekenden uit Midden-Delfland. De overige 66 woningen zijn voor de opvang van vluchtelingen. Na vijf jaar kunnen deze woningen, als de raad dat besluit, voor lokale woningzoekenden worden gebruikt. Vanaf dan zijn er 96 woningen beschikbaar.

 • Woningzoekenden uit de directe omgeving
  Dertig flexwoningen zijn bestemd voor 30 tot 60 jongeren en spoedzoekers uit Den Hoorn. Daarna volgen de andere inwoners van Midden-Delfland en tenslotte de regio.
   
 • Opvang van vluchtelingen
  Voor de opvang van vluchtelingen kunnen we met het COA de afspraak maken dat er niet meer dan 225 mensen worden opgevangen, waarvan maximaal 25 jongeren (Alleenreizende Minderjarige Vluchtelingen) met bijbehorende ondersteuning.
  Van de overige 200 bewoners is 50% gezin. De overige 50% bestaat uit mensen die langer dan 6 maanden in de asielprocedure zitten. Dit betekent dat deze mensen mogen werken.

Waarom 225 vluchtelingen en niet minder?

 Het probleem van de huisvesting van vluchtelingen blijft actueel. De provincie spreekt hierover met elke gemeente. Van Midden-Delfland wordt verwacht dat we, volgens de laatste berekeningen, 134 vluchtelingen opvangen. Het college doet het voorstel om daarbovenop nog eens extra vluchtelingen op te vangen. Hierdoor konden we afspraken maken over de voorwaarden zoals de samenstelling, de ondersteuning door COA, de financiering en het (toekomstige) gebruik van de flexwoningen voor onze eigen inwoners.

Locatie(s)

Waar komt de opvanglocatie? (met plattegrondje)

Het gaat om de locatie langs de Harnaschdreef tussen de straten Meerkamp en Westernesse. Het beschikbare oppervlak is ruim voldoende, zodat niet het hele perceel zal worden volgebouwd.

Waarom is Den Hoorn, de locatie langs de Harnaschdreef tussen Meerkamp en Westernesse, als meest geschikte locatie gekozen?

Aan de hand van criteria zoals de minimale omvang van de locatie, de mogelijkheid om te bouwen en de beschikbaarheid van voorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer zijn twintig locaties in Midden-Delfland afgewogen. Uit deze afweging komt de locatie langs de Harnaschdreef tussen Meerkamp en Westernesse als meest geschikt naar voren. Dit is de enige locatie in de gemeente waar dit op relatief korte termijn kan worden gerealiseerd.

Hoe komt het terrein er volgens het voorstel uit te zien? (met impressie)

Er worden op het terrein 96 woningen neergezet in 4 blokken van elk 24 woningen. Ook komen er ruimtes voor kantoren en werkplekken, bijvoorbeeld voor een huisarts of het volgen van taallessen. Daarnaast zijn er parkeerplekken, een fietsenstalling en voor de aanwezige kinderen enkele speelvoorzieningen en een sportveld(je). Cameratoezicht en professionele beveiligers zorgen voor de veiligheid van zowel de bewoners van de locatie als de mensen in de omgeving.

Hieronder ziet u een impressie van het terrein en de wooneenheden. Als voorbeeld ziet u ook een foto van een vergelijkbare opvang (met drie woonlagen) in Delft. 

Waarom wordt er gekozen voor 1 grote locatie?

Uit gesprekken met de samenleving bleek een grote voorkeur voor meerdere kleinere opvanglocaties. Helaas bleek dit niet haalbaar. Het COA regelt en financiert op opvanglocaties vanaf 150 vluchtelingen faciliteiten op het gebied van veiligheid, zorg, participatie en integratie. Voor kleinere locaties moeten gemeenten deze faciliteiten zelf organiseren en betalen. Daarnaast leiden verspreide locaties tot fors hogere bouwkosten en zou het aanbod van flexwoningen voor lokale woningzoekenden komen te vervallen.

Welke voorzieningen komen er op de locatie?

Wooneenheden

 • 30 woningen voor de lokale doelgroepen.
 • 66 woningen waar het COA vluchtelingen in kan huisvesten.

Deze 96 woningen worden neergezet in 4 blokken (van drie woonlagen) van 24 woningen elk.

Voorzieningen, kantoren en werkruimten

 • Voorzieningen en kantoren/werkruimten, zoals ruimten voor taallessen, een info-balie, spreekruimten en kantoorruimten voor COA-medewerkers, VWN (Vluchtelingenwerk Nederland) en GZA (GezondheidsZorg Asielzoekers).

Terreinvoorzieningen

 • Voor medewerkers en bezoekers 1 parkeerplaats per 10 vluchtelingen.
 • Een overdekte fietsenstalling (minimaal 30 plekken) en fietsrekken voor bewoners (150).
 • Voor aanwezige kinderen enkele speelvoorzieningen en een sportveld(je).

Hoe lang blijft de locatie beschikbaar voor opvang en flexwoningen?

Het staat vast dat deze locatie weer ter beschikking komt voor het vestigen van bedrijven. Met het COA wordt een overeenkomst gesloten voor 5 jaar. Het gebruik van de locatie voor opvang eindigt dan. Na een acceptabele vergoeding voor de restwaarde komen de 66 woningen dan in potentie beschikbaar voor lokale doelgroepen. In totaal zijn er dan 96 woningen beschikbaar. Wens is om deze woningen dan elders in Den Hoorn neer te zetten, zodat die gemeenschap daarvan het meest profiteert. Het college wil de komende vijf jaar benutten om dat mogelijk te maken.

Vluchtelingen

Hoeveel vluchtelingen wil Midden-Delfland opvangen?

Het college van Midden-Delfland stelt voor om maximaal 225 vluchtelingen op te vangen.

Welke vluchtelingen wil Midden-Delfland opvangen?

Met vluchtelingen bedoelen we mensen die relatief ver in de asielprocedure zitten; de personen die de eerste onderzoeksweken van de procedure hebben doorlopen. Deze mensen zijn kansrijk voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning en zij mogen werken.

Voor de opvang kan met het COA de volgende afspraak worden gemaakt:

 • maximaal 25 jongeren (Alleenreizende Minderjarige Vluchteling, AMV) met bijbehorende ondersteuning,
 • van de overige bewoners:
  • 50% gezinnen die langer dan 6 maanden in de asielprocedure zitten;
  • en 50% vluchtelingen die langer dan 6 maanden in de asielprocedure zitten. Dit betekent dat deze mensen mogen werken. 

Hoeveel vluchtelingen vangt Midden-Delfland op dit moment op?

Midden-Delfland vangt op dit moment 51 Oekraïense vluchtelingen op in Euterpe in Maasland. 

Wat zijn de plannen voor de locatie Sterappel in Den Hoorn?

Sinds maart 2017 zijn er 15 tijdelijke woningen voor statushouders aan de Sterappel. Er is in 2017 afgesproken dat de woningen maximaal 7 jaar blijven staan. In 2024 worden de units dan ook weggehaald. Daarna wordt dit deel van woonwijk De Kreek opnieuw ingericht met nieuwbouwwoningen.

Wat zijn de plannen voor de locatie Euterpe in Maasland?

Euterpe is een nieuwe woonlocatie in Maasland. Het gaat om een tijdelijk woonwijkje dat 10 jaar blijft staan. Er zijn 30 tijdelijke woningen geplaatst. Van deze woningen zijn er 15 voor Oekraïense vluchtelingen. De andere woningen zijn beschikbaar gesteld aan lokale starters en spoedzoekers. In totaal wonen er op deze locatie ongeveer 86 mensen.

Woningen voor vluchtelingen en lokale woningzoekenden

Hoe lang blijven de tijdelijke woningen voor vluchtelingen en lokale woningzoekenden staan?

De opvanglocaties voor vluchtelingen en flexwoningen voor lokale woningzoekenden zijn tijdelijk. Uitgegaan wordt van een periode van 5 jaar. Het gebruik van de locatie voor opvang eindigt dan. Na een acceptabele vergoeding voor de restwaarde komen de 66 woningen dan in potentie beschikbaar voor lokale doelgroepen. In totaal zijn er dan 96 woningen beschikbaar. Wens is om deze woningen dan elders in Den Hoorn neer te zetten, zodat die gemeenschap daarvan het meest profiteert. Het college wil de komende 5 jaar benutten om dat mogelijk te maken.

Hoe komen de tijdelijke woningen eruit te zien? (met impressie)

Eén van de randvoorwaarden zal zijn, dat de woningen kwalitatief goed zijn. Mocht de raad instemmen met het voorstel van het college, dan komen er in Midden-Delfland vergelijkbare wooneenheden (3-laags) te staan als in Delft (zie de foto hieronder).

Hoeveel flexwoningen voor lokale woningzoekenden wil de gemeente realiseren?

Het voorstel gaat uit van de plaatsing van 30 flexwoningen voor lokale woningzoekenden. Deze zijn geschikt voor 30 tot 60 personen.

Komen de flexwoningen voor lokale woningzoekenden op dezelfde locatie als de opvang voor vluchtelingen?

Er wordt nog onderzocht wat de beste opstelkling is voor de flexwoningen voor lokale woningzoekenden. 

Update 14 maart 2024

De gemeente gaat onderzoeken of het mogelijk is om circa 45 tijdelijke (verplaatsbare) woningen te plaatsen aan de Zuidhoornseweg/Harnaschdreef voor een periode van 10 jaar. Deze 45 woningen bestaan uit 15 woningen afkomstig van de huidige locatie Sterappel en 30 flexwoningen verkregen van het COA. 

Lees hier het nieuwsbericht over het haalbaarheidsonderzoek.

Zodra de onderzoeksresultaten bekend zijn volgt er meer informatie.

Regio en andere partners

Hoe kan ik meedenken?

Hoe zijn inwoners, ondernemers en organisaties betrokken?

 • Bijeenkomsten voor inwoners en online enquête
  Tijdens drie inwonersbijeenkomsten in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden en via een online enquête hebben wij in het eerste kwartaal van 2023 uw mening gevraagd over de mogelijke opvang van vluchtelingen in Midden-Delfland. Van al uw opmerkingen, zorgen, ideeën en adviezen hebben wij een verslag gemaakt. Dit document vindt u onderaan deze pagina.
   
 • Interviews maatschappelijke organisaties
  Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met belangrijke spelers op het gebied van werk, onderwijs, zorg, verenigingen en het kerkelijk leven. De voornaamste punten die we ophaalden uit deze gesprekken, voegden wij toe aan het verslag. Met deze gesprekken sluiten we de inventarisatieronde af.
   
 • Informatiebijeenkomsten over het locatievoorstel
  Op maandagavond 18 september was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden; op dinsdagmiddag 19 september voor de ondernemers van de Harnaschpolder. De bijeenkomsten waren bedoeld om de reacties te peilen, welke worden verwerkt in het voorstel aan de gemeenteraad.
   
 • Klankbordgroep
  De gemeenteraad heeft ingestemd met de opvang van vluchtelingen en flexwoningen voor lokale woningzoekenden. Voor het vervolgtraject wordt een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit de directe omgeving van de opvanglocatie.

Zijn er verslagen gemaakt van de informatiebijeenkomsten?

Van al uw opmerkingen, zorgen, ideeën en adviezen die u heeft geuit in de eerste ronde bijeenkomsten van februari 2023 hebben wij een verslag gemaakt. Die kunt u lezen via www.middendelfland.nl/opvang-en-flexwoningen.

De antwoorden op de, tijdens de informatieavond van 18 september, gestelde vragen vindt u op dezelfde pagina www.middendelfland.nl/opvang-en-flexwoningen in bijlage 2a en 2b. In bijlage 2c leest u onze reactie op de 10 stellingen van het bewonerscollectief tegen een grootschalig AZC in Den Hoorn.

Woningnood

Verlaagt de opvang de woningnood in Midden-Delfland?

Tegelijkertijd met de opvang van vluchtelingen, komen er 30 tijdelijke woningen voor lokale woningzoekenden, in het bijzonder starters en spoedzoekers. Dit betekent, dat er voor eigen inwoners meer ruimte komt op de lokale woningmarkt. Na vijf jaar wil het college de 66 woningen die gebruikt worden voor de opvang van vluchtelingen, inzetten voor huisvesting van lokale doelgroepen. Dit betekent dat er vanaf dan 96 woningen beschikbaar zijn voor de lokale woningmarkt. 

Besluitvorming en procedure

Wanneer is het besluit genomen over deze vorm van opvang?

De raad besloot in de raadsvergadering van woensdag 25 oktober 2023 dat het plan daadwerkelijk gerealiseerd wordt. U kunt deze vergadering terugkijken via www.middendelfland.nl/uitzending

Vanaf wanneer kunnen de woningen bewoond worden?

Na het raadsbesluit zijn minstens 15 maanden nodig voordat er iemand kan wonen op de locatie. Dit heeft te maken met procedures en met het bouwen op zich. Het is op zijn vroegst mogelijk dat dat eind 2024 wordt, het ligt meer voor de hand dat de eerste mensen begin 2025 in de woningen kunnen.

Bezwaar op besluit

Wat heeft de gemeente gedaan met de ingediende bezwaren?

Er zijn meerdere bezwaren ingediend tegen de besluiten van 25 en 31 oktober 2023. Deze besluten gaan over de komst van een opvanglocatie voor vluchtelingen en de aankoop van de grond om de locatie mogelijk te maken.

Hier leest u hoe de gemeente tot de beslissing op bezwaar gekomen is.

Faciliteiten voor opvang (zoals zorg en veiligheid) en financiële middelen

Wat kost het de gemeente om de opvang voor vluchtelingen te realiseren en vijf jaar te beheren?

Het COA draagt de kosten voor de opvang van vluchtelingen.

Welk aanbod is er op het gebied van zorg, participatie en integratie?

Er is een breed aanbod. Hieronder staan de meeste zaken kort benoemd:

 • GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) voert de curatieve zorg uit aan vluchtelingen en de GGD’en en JGZ-instellingen de publieke gezondheidszorg. GZA verzorgt de huisartsenzorg voor asielzoekers op of nabij elk asielzoekerscentrum. Een team met een huisarts, praktijkverpleegkundige, doktersassistent en POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisarts–GGZ) verzorgt spreekuren.
 • Het COA heeft een team van woonbegeleiders, casemanagers, programmabegeleiders en taaldocenten (NT2). Zij begeleiden zowel groepen vluchtelingen als individuele bewoners.
 • Er wordt, zodra een verblijfsvergunning is uitgeven, gestart met een vervroegd inburgeringstraject. Dit traject bestaat onder andere uit kennis van de Nederlandse maatschappij en taalles.
 • Op een locatie zijn vaak veel vrijwilligers uit de omgeving betrokken. Het is de ervaring van het COA dat hier spontaan een aanbod komt en dat dit enorm veel helpt bij integratie en acceptatie. In elke situatie is de exacte vorm anders, maar te denken valt bijvoorbeeld aan samen koken/eten, een 1-1 buddy systeem, helpen bij de fietsenwerkplaats, taallessen en samen sporten.
 • Er komt op de locatie een Meedoenbalie. Daar kunnen alle bewoners terecht voor een divers participatie-aanbod, zoals (vaak) zelfwerkzaamheid, vrijwilligerswerk, sport en recreatie als ook begeleiding naar betaald werk. De coördinator Meedoenbalie coördineert vraag & aanbod aan participatieactiviteiten. Bij de meeste Meedoenbalies werken deze medewerkers van het COA samen met de lokale vrijwilligerscentrale. Ook wordt er samengewerkt met gemeenten, werkgevers en lokale (maatschappelijke) organisaties om een breed aanbod te creëren.
 • Op dit moment mogen vluchtelingen betaald werk verrichten voor maximaal 24 weken vanaf het moment dat ze 6 maanden in Nederland zijn. Relevant is dat er een uitspraak is gedaan door een rechter dat de huidige maximale termijn van 24 weken per jaar die een vluchteling mag werken in strijd is met het doeltreffendheidsbeginsel. Die uitspraak komt erop neer dat het UWV niet zomaar een werkvergunning mag weigeren die gericht is op meer dan deze 24 weken. Daarmee ontstaat er een groter potentieel werkaanbod.
 • Eén van de reële opties die we als gemeente hebben besproken met het COA is om de werkwijze toe te passen waarbij samen met een uitzendbureau gekeken wordt naar de mogelijkheden in de regio. Op die manier wordt zo deskundig mogelijk de potentie van de bewoners aan werk gekoppeld. In enkele (buur-)gemeenten is hiermee al goede ervaring  opgedaan. Deze werkwijze kunnen we in onze gemeente ook toepassen. Het ligt voor de hand dat we eerst met de lokale ondernemingen, potentiële werkgevers, spreken om te bezien hoe zij hier tegenaan kijken.
 • Op elke COA-locatie vindt een regulier overleg plaats voor omwonenden. Afhankelijk van de wens van de gemeente en de omwonenden wordt de frequentie en agenda bepaald.
 • Het COA organiseert jaarlijks een open dag op de locatie.
 • Daarnaast zijn omwonenden altijd welkom op een opvanglocatie. Ze kunnen hiervoor contact opnemen met de locatiemanager. De locatie is telefonisch 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar.

Het realiseren van voldoende ruimte in de scholen is een taak van de gemeente. De kosten hiervoor worden wel vergoed. Eventueel is het ook een optie om de leerlingen te verplaatsen naar een school waar wel lokalen ter beschikking zijn. In dat geval wordt het vervoer vergoed.

Wat wordt er geregeld op het gebied van veiligheid?

Zowel voor het COA als voor de gemeente is veiligheid een belangrijk thema. Op locatie, maar natuurlijk ook in de buurt. Het COA levert op het gebied van veiligheid het volgende:

 • Op elke grotere COA-locatie, dus ook deze, zijn altijd 2 professionele beveiligers aanwezig. Daarnaast is er cameratoezicht.
 • Er wordt op locatie aandacht besteed aan onder meer brandveiligheid, zwemveiligheid, huiselijk geweld, kindermishandeling, mensensmokkel en mensenhandel. Daarnaast zijn er huisregels die vluchtelingen moeten naleven.
 • Er is regulier overleg rondom veiligheid. Aan dit overleg (nog op te starten en samen te stellen) nemen bij voorkeur enkele omwonenden, betrokken ondernemers, de politie, de gemeente, het COA en diverse betrokken instanties zoals bijvoorbeeld Wonen Midden-Delfland en Stichting Welzijn Midden-Delfland deel. In dit overleg wordt in brede zin het reilen en zeilen van de opvang besproken.
 • De politie garandeert dat in geval van incidenten of signalen van problemen er adequaat inzet wordt geleverd. Hieronder vallen ook de signalen die uit het bovengenoemde overleg komen.
 • Voor overlastgevende asielzoekers zijn er verschillende protocollen, deze variëren van een formeel waarschuwingssysteem tot overplaatsing naar handhaving- en toezichtlocaties. Rondom overlastgevers wordt er nauw samengewerkt met de gemeente, IND, DT&V, en de politie.