Op deze pagina vindt u antwoorden op vragen die we vaker gesteld krijgen. Ziet u uw vraag er niet bijstaan? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via communicatie@middendelfland.nl.

Onderzoek

Wat houdt het onderzoek in?

In de openbare raadsvergadering van 14 november 2022 gaf de gemeenteraad opdracht aan het college van B&W om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om 225 vluchtelingen op te vangen voor een periode van 5 jaar. De gemeente wil daarnaast, gekoppeld aan de opvanglocatie, tijdelijke huisvesting voor lokale woningzoekenden creëren. Daarbij wordt gedacht aan 25 tot 50 flexwoningen.

Waarom wil Midden-Delfland dit doen?

De huidige opvang in Nederland is voor veel vluchtelingen mensonterend. De gemeente wil bijdragen aan het oplossen van dit landelijke probleem. Midden-Delfland heeft tot nu toe echter nog geen substantiële bijdrage op eigen grondgebied kunnen leveren. Tegelijkertijd geeft het bieden van opvang de kans om tijdelijke huisvesting te creëren voor lokale woningzoekenden. Zo komt er in de gemeente meer ruimte op de woningmarkt en kunnen we vluchtelingen en lokale woningzoekenden een eigen thuis bieden.

Over hoeveel vluchtelingen hebben we het in dit onderzoek?

Midden-Delfland onderzoekt de mogelijkheid om ongeveer 225 vluchtelingen op te vangen.

Hoe verloopt het besluitvormingsproces rondom de opvang van vluchtelingen?

Het college onderzoekt in het eerste kwartaal van 2023 de meningen en ideeën die leven bij inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen. Aan de hand van de uitkomsten en de criteria waaraan een geschikte locatie moet voldoen, wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor opvang in Midden-Delfland. Zijn er geschikte opvanglocaties in Midden-Delfland, dan gaan we in gesprek met de inwoners van het betreffende dorp of de betreffende dorpen. Het college brengt vervolgens advies uit aan de gemeenteraad. De raad neemt tenslotte een besluit.

Wanneer wordt het besluit genomen over deze vorm van opvang?

Vóór de zomervakantie ontvangt de gemeenteraad een advies van het college. Het traject dat daarop volgt is nog niet bekend. Zorgvuldigheid staat voorop. Wel houden we er rekening mee, dat de behoefte aan opvanglocaties actueel is en nijpend. 

Locatie(s)

Op welke locatie(s) wil de gemeente de opvang realiseren?

Op dit moment hebben we in onze gemeente geen geschikte opvanglocaties. In dit stadium van onderzoek willen we eerst weten wat de meningen en ideeën zijn van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen over de opvang van vluchtelingen. Pas daarna richten we ons op het onderzoek naar een geschikte locatie.

Gaat de gemeente uit van 1 of meerdere locaties?

In dit stadium wordt nog niet nagedacht over het aantal locaties. Daarbij staan zowel de optie van één centrale locatie als die van meerdere kleinere locaties verdeeld over de dorpen nog open. Beide opties hebben voor- en nadelen op het gebied van haalbaarheid, integratie en kosten. Zo leiden meerdere kleinere locaties tot meer verantwoordelijkheden en hogere kosten voor de gemeente.

Vluchtelingen

Hoeveel vluchtelingen wil Midden-Delfland volgens dit onderzoek opvangen?

Dit onderzoek richt zich op de opvang van 225 vluchtelingen.

Welke vluchtelingen wil Midden-Delfland opvangen?

Met vluchtelingen bedoelen we mensen die relatief ver in de asielprocedure zitten; de personen die de eerste onderzoeksweken van de procedure hebben doorlopen. Deze mensen zijn kansrijk voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning en zij mogen werken.

Hoeveel vluchtelingen vangt Midden-Delfland op dit moment op?

Midden-Delfland vangt op dit moment 51 Oekraïense vluchtelingen op in opvanglocaties in de regio. 

Hoe moet de toekomstige opvang van vluchtelingen op het terrein van Euterpe gezien worden in verhouding tot de opvang waarnaar nu onderzoek wordt gedaan?

De locatie Euterpe richt zich op de opvang van Oekraïners die ontheemd zijn door de oorlog in hun thuisland. In dit onderzoek richten we ons op een ander vraagstuk, met een andere doelgroep.

Woningen voor vluchtelingen en lokale woningzoekenden

Hoe lang blijven de tijdelijke woningen voor vluchtelingen en lokale woningzoekenden staan?

De opvanglocaties voor vluchtelingen en flexwoningen voor lokale woningzoekenden zijn tijdelijk. Uitgegaan wordt van een periode van 5 jaar.

Hoe komen de tijdelijke woningen eruit te zien?

Dat is nog niet bekend. Wordt besloten tot tijdelijke opvang van vluchtelingen en de komst van flexwoningen, dan komen er verplaatsbare wooneenheden. Eén van de randvoorwaarden zal zijn, dat de woningen kwalitatief goed zijn.

Hoeveel flexwoningen voor lokale woningzoekenden wil de gemeente mogelijk realiseren?

25 tot 50 woningen

Komen de flexwoningen voor lokale woningzoekenden op dezelfde locatie als de opvang voor vluchtelingen?

Dit is onderdeel van het onderzoek.

Regio en andere partners

Regelt Midden-Delfland deze opvang zelfstandig, of is er samenwerking?

Tijdens het onderzoek is regelmatig overleg met onder andere gemeenten uit onze Veiligheidsregio Haaglanden, het ministerie van Justitie & Veiligheid, de provincie Zuid-Holland en het COA.

Hoe kan ik meedenken?

Welke manieren zijn er om mee te denken?

 • Bijeenkomsten voor inwoners
  In februari 2023 organiseerden we drie inwonersbijeenkomsten, in elk dorp één. Deze bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden.
   
 • Online enquête
  Ook kon u uw ideeën, zorgen en verwachtingen aan ons doorgeven via een online enquête. Vele inwoners hebben hiervan gebruik gemaakt. Inmiddels is de enquête gesloten.
   
 • Interviews maatschappelijke organisaties
  In februari/maart gaan we in gesprek met belangrijke spelers op het gebied van werk, onderwijs, zorg, verenigingen en het kerkelijk leven.
   
 • Klankbordgroep
  Met de input van de gemeenteraad, onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers hebben we een beeld van de criteria, dilemma’s en kansen. Dan wordt ook duidelijk of er geschikte locaties zijn en welke daarvan het meest aan de criteria voldoet. In dit stadium richten we een klankbordgroep op van (vertegenwoordigende) bewoners, ondernemers en maatschappelijke partijen. In meerdere sessies gaan we in gesprek over de scenario’s voor opvang.

Het college adviseert op basis van dit voortraject de gemeenteraad. De raad neemt vervolgens een besluit. Natuurlijk informeren wij u hierover.

 • Van klankbordgroep naar inwonersgroep
  Kiest de gemeenteraad voor opvang van vluchtelingen en flexwoningen voor lokale woningzoekenden, en is de locatie bekend, dan wordt de klankbordgroep eventueel in een gewijzigde samenstelling voortgezet met vertegenwoordigers uit de directe omgeving van de opvanglocatie.

Komt er een verslag van de inventarisatieronde?

Tijdens drie inwonersbijeenkomsten in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden en via een online enquête hebben wij uw mening gevraagd over de mogelijke opvang van vluchtelingen in Midden-Delfland. Van al uw opmerkingen, zorgen, ideeën en adviezen hebben wij een verslag gemaakt. Dit verslag staat op de pagina www.middendelfland.nl/opvang-en-flexwoningen. Momenteel houden we interviews met acht belangrijke spelers in Midden-Delfland op het gebied van werk, onderwijs, zorg, verenigingen en het kerkelijk leven. De voornaamste punten die we ophalen uit deze gesprekken, voegen wij de komende weken toe aan het verslag. 

Wat gebeurt er als een groot deel van de inwoners tegen opvang van dit aantal vluchtelingen is?

De meningen en ideeën van inwoners worden meegenomen in het advies aan de gemeenteraad. Zo kan de gemeenteraad een goed afgewogen besluit nemen.

Financiën

Wie gaat dit betalen?

Een groot deel van de kosten wordt gedragen door het Rijk. Een ander deel, waaronder de flexwoningen voor lokale woningzoekenden, wordt gefinancierd door de gemeente Midden-Delfland en/of woningcorporaties.

Woningnood

Verlaagt de opvang de woningnood in Midden-Delfland?

Tegelijkertijd met de opvang van vluchtelingen, onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om 25 tot 50 tijdelijke woningen te creëren voor lokale woningzoekenden, in het bijzonder starters en spoedzoekers. Dit zou betekenen, dat er voor eigen inwoners meer ruimte komt op de lokale woningmarkt.