Wilt u een sportwedstrijd, evenement, popconcert of fancy-fair organiseren dan heeft u in veel gevallen een evenementenvergunning nodig.  Bij sommige kleinschalige evenementen is een melding voldoende. Om te controleren of u uw evenement moet melden of dat u een vergunning nodig heeft kunt u een globale test doen via beslisbomen, die u onder het kopje 'formulieren' aantreft. De aanmelding of aanvraag van de vergunning doet u bij de burgemeester van de gemeente waar het evenement  zal plaatsvinden. De burgemeester kan onder specifieke voorwaarden een vergunning verlenen. Hou er ook rekening mee dat er bij een evenement op het water eventueel ook een vergunning of ontheffing nodig is van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Direct regelen

Ga naar de formulieren (aanvraag vergunning of melding)

Hoe werkt het?

In het beleidskader evenementen zijn de voorwaarden opgenomen waaraan een evenement moet voldoen om alleen gemeld te kunnen worden of wanneer het aanvragen van een vergunning verplicht is. In deze beleidsregels staan de procedures vermeld voor het melden en het aanvragen van de vergunningen. Zorg dat u aanvraag compleet is (Zie voor de vereiste bijlagen de toelichting op het aanvraagformulier) en houdt u er  rekening mee dat u uw aanvraag op tijd indient en ga er niet vanuit dat iedere aanvraag gehonoreerd zal worden.

De vergunning kan onder meer worden geweigerd in het belang van:

  1. De openbare orde.
  2. Het voorkómen of beperken van overlast.
  3. De verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen.
  4. De zedelijkheid of gezondheid.
  5. De bescherming van het milieu.

Voor het plaatsen van bouwwerken zoals bijvoorbeeld podia, tribunes, tenten en decor-schermen is de Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning van toepassing.

Wat moet ik doen?

  1. In het algemeen moet u een vergunningaanvraag indienen tenminste zes weken voordat u de vergunning gebruikt bij kleine evenementen. Het is aan te bevelen uw aanvraag veel eerder in te dienen (bijvoorbeeld 8 tot 12 weken van te voren). Bij sommige grote evenementen heeft de gemeente veel tijd nodig om af te stemmen met politie en brandweer e.d. en moeten zij voor 1 november voorafgaande van het jaar waarin het evenement plaatsvindt worden gemeld. Houdt u daar rekening mee!
  2. Wanneer de beslissing van de burgemeester op uw aanvraag negatief is, heeft u de mogelijkheid hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

Kosten

De melding is gratis. De legeskosten voor de vergunning worden jaarlijks geïndexeerd en kunt u vinden in de tarieventabel van de legesverordening.

Aanvullende informatie

De gemeente heeft voor evenementen beleid vastgesteld. In dit beleid kunt u lezen welke voorwaarden gelden voor het houden van evenementen. Lees hier het beleidskader evenementen.

Voor het plaatsen van bouwwerken zoals bijvoorbeeld podia, tribunes, tenten en decor-schermen is de Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning van toepassing.

Bij het gebruik van een gesloten tent gelden er in verband met de brandveiligheid een aantal veiligheidsvoorschriften. U vindt de voorschriften in het BGBOP (Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen(externe link)).

Evenementenverkeersregelaars nodig voor uw evenement?

Alle informatie over en voor evenementenverkeersregelaars vindt u op de pagina Evenementenverkeersregelaarscursus via E-learning.

Heeft u gevonden wat u zocht?