Gemeente Midden-Delfland heeft 2021, het laatste volledige jaar van deze bestuursperiode, afgesloten met een positief saldo van 1,4 miljoen. Dit is in overeenstemming met de verwachting die eerder werd afgegeven in de Prognosebrief Jaarrekening 2021. Het positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door eenmalige meevallers. Voor structureel evenwicht in de financiële huishouding van de gemeente blijft waakzaamheid geboden.

Minder nadrukkelijk dan in 2020 had de coronapandemie in 2021 nog altijd grote invloed op de samenleving en de bedrijfsvoering in Midden-Delfland. Dit leidde tot het maken van scherpe keuzes en het opnieuw stellen van prioriteiten. Er zijn echter geen grote concessies gedaan en ondanks de gevolgen van de pandemie zijn veel resultaten behaald.
De identiteit van Midden-Delfland en de Cittaslow filosofie zijn daarbij onverminderd actueel gebleken. Juist doordat de pandemie de kwetsbaarheid van de samenleving heeft blootgelegd, bleek de meerwaarde van deze filosofie, waarbij ‘people, planet en profit’ centraal staan.

Financiële buffer

Een groot deel van het positieve resultaat, ruim 0,9 miljoen, wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Dit verstevigt de financiële buffer naar de toekomst en helpt risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan direct in gevaar komt.
Voor het restant van bijna 0,5 miljoen stelt het college de gemeenteraad voor om dit aan te merken als doorschuifbudget. Dit is voor projecten/ werkzaamheden die in 2021 niet (volledig) afgerond zijn en doorlopen in 2022.

Toekomstperspectief

Het positieve resultaat over 2021 moet wel in het juiste perspectief geplaatst worden. Wethouder Ten Have: “Het is prettig om jaarstukken te presenteren met ‘zwarte cijfers’. Maar net als in andere gemeenten staan in Midden-Delfland veel budgetten nog altijd onder druk. Door terughoudend te zijn met nieuwe uitgaven, blijven we financieel gezond. Ook is onze financiële positie robuust met een stevige reservepositie. Zoals voor alle gemeenten geldt, blijven we in hoge mate afhankelijk van de ontwikkeling van de rijksbijdrage aan gemeenten.”

Op 28 juni 2022 vergadert de gemeenteraad over de jaarstukken.

Download

De jaarrekening 2021 is te downloaden via www.middendelfland.nl/jaarrekening.