Er zijn twee mogelijkheden om energie op te wekken met zonnestraling: zonnepanelen en zonneboiler. Een zonnepaneel zet zonnestralen om in elektriciteit; met een zonneboiler wordt zonne-energie gebruikt voor het verwarmen van water. Door het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler wekt u duurzame energie op en vermindert u de CO2-uitstoot van uw huishouden. 

Energiecoöperatie EnergieC

Wel de voordelen van zonne-energie maar geen panelen op uw dak? Of wilt u lokaal investeren in groene energie? U kunt als inwoner van de gemeente Midden-Delfland deelnemen aan de lokale energiecoöperatie EnergieC. De energiecoöperatie legt zonnepanelen op grote daken in de omgeving, bijvoorbeeld bij Caravanopstalling Van Dorp. Als deelnemer krijgt u korting op uw energiebelasting en een deel van de stroomopbrengst. Kijk voor meer informatie op: www.energiecmiddendelfland.nl.

Is mijn dak geschikt voor het opwekken van zonne-energie?

Er is een kaart waarmee u eenvoudig kunt zien wat de potentie is van zonnepanelen op het dak van uw woning. Deze kunt u vinden op de website Zonatlas.

Mag ik mijn boom verwijderen, als die voor schaduw zorgt?

De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken om bomen te verwijderen of te snoeien omdat zij voor schaduw zorgen op zonnepanelen. De gemeente vindt zowel bomen als duurzame energie belangrijk. Het vellen van bomen, enkel om reden van het plaatsen van zonnepanelen, staat haaks op het duurzaam groenbeleid van de gemeente. Om die reden kent gemeente Midden-Delfland de volgende uitgangspunten:

 • Bestaande situaties: de bestaande boom gaat vóór en wordt behouden. Ook als de boom in de toekomst nog zal groeien. Bij de plaatsing van zonnepanelen moet daar rekening mee worden gehouden.
 • Nieuwbouw: op nieuwbouwlocaties waar bomen worden aangeplant, wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van zonnepanelen en/of de eventuele plaatsing daarvan, bijvoorbeeld in het programma van eisen voor in-/externe projectontwikkelaars.
 • Herinrichting: bij herinrichting van gebieden waar bomen gekapt of gesnoeid moeten worden, gelden dezelfde regels als voor nieuwbouwlocaties. Als het vanuit herinrichtingsplannen niet nodig is om bestaande bomen te kappen of te snoeien of als herbeplanting op de locaties van de oude bomen plaatsvindt, gelden dezelfde regels als voor bestaande situaties.

Meer informatie over bomen en zonnepanelen leest u in de Notitie “Uitgangspunten bomen in relatie tot zonnepanelen”.

Heb ik een vergunning nodig voor zonnepanelen op mijn dak?

In de meeste gevallen is geen (omgevings-)vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen op uw dak. Soms is een vergunning wel nodig, bijvoorbeeld bij plaatsing op een monument of in een beschermd dorpsgezicht.

Op Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen voor plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren. In welke gevallen u een vergunning moet aanvragen, leest u ook in de folder Zonnecollectoren en zonnepanelen van de Rijksoverheid (externe website). Daarin staat bovendien informatie over de landelijke regels die gelden voor plaatsing van zonnepanelen en zonnecollectoren. Zo moet de hellingshoek van de collector of het paneel hetzelfde zijn als die van het dak.

Welke regels gelden er voor zonnepanelen op een monument of in een beschermd dorpsgezicht?

Voor het plaatsen van zonnepanelen op een monument of in een beschermd dorpsgezicht, heeft u een vergunning nodig. In Midden-Delfland hebben twee gebieden de status van beschermd dorpsgezicht. Dit zijn het historische centrum van Maasland en het buurtschap 't Woudt.

De gemeente Midden-Delfland is zeer terughoudend met het vergunnen van zonnepanelen en zonnecollectoren op daken van monumenten, maar wil deze mogelijkheid niet volledig uitsluiten. In haar Handboek Erfgoed benoemt de gemeente een aantal uitgangspunten voor de plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren op daken van monumenten:

 • Zonnecollectoren mogen niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar gebied
 • Ten aanzien van de omvang, dienen zonnecollectoren te voldoen aan de uitgangspunten van paragraaf 3.3.6 voorzieningen in het dak
 • Bij daken die zijn gedekt met zeldzame dakbedekking, zijn collectoren niet toegestaan
 • Indien het dak een prominent onderdeel is van de architectuur of het monumentale voorkomen van een monument, zijn zonnecollectoren niet toegestaan
 • Zonnecollectoren worden niet in een hoek ten opzichte van het dakvlak aangebracht
 • De onderliggende pannen mogen niet blijvend verwijderd worden.

Mag ik een opstelling met zonnepanelen plaatsen op mijn erf?

De gemeente Midden-Delfland wil faciliteren dat inwoners en ondernemers in het buitengebied zonne-energie kunnen opwekken voor eigen gebruik. Wel is het belangrijk dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van ons landschap. Daarom is ons beleid gebaseerd op de zonneladder: het heeft de voorkeur om zonnepanelen te plaatsen op het dak. Als er onvoldoende mogelijkheden zijn om zonne-energie op te wekken met zonnepanelen op het dak, dan kan er onder voorwaarden een opstelling worden geplaatst op het erf. 

Met een ‘opstelling van zonnepanelen’ wordt een constructie met zonnepanelen bedoeld die niet op het dak ligt, maar op de grond staat. Sommige daken hebben een lage potentie om zonne-energie op te wekken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij schaduw door bomen of gebouwen, bij een monumentaal dak of een bij niet-optimale oriëntatie van het dak. Een opstelling op het erf kan in dat geval uitkomst bieden. 

 • Binnen de bebouwde kom: de mogelijkheden voor het plaatsen van een constructie met zonnepanelen worden bepaald door de regels van het bestemmingsplan over het bouwen van bouwwerken bij een hoofdgebouw. De bestemmingsplannen in de bebouwde kom bieden hier in veel gevallen mogelijkheden voor. Op Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen.
 • Buiten de bebouwde kom: de mogelijkheden voor het plaatsen van een constructie met zonnepanelen worden bepaald door de regels van het bestemmingsplan over het bouwen van bouwwerken bij een hoofdgebouw. De bestemmingsplannen in de bebouwde kom bieden hier in veel gevallen géén mogelijkheden voor op uw tuin of erf. De gemeente Midden-Delfland werkt in bepaalde gevallen onder voorwaarden mee aan het vergunnen van opstellingen met zonnepanelen buiten de bebouwde kom, die in strijd zijn met de regels van het bestemmingsplan. In de Nota Kruimelgevallenregeling 2016 benoemt de gemeente een aantal voorwaarden:
  • De opstelling wordt geplaatst buiten de bebouwde kom op het erf van een burgerwoning of een niet-agrarisch bedrijf;
  • De opstelling wordt gebruikt om zonne-energie op te wekken voor eigen gebruik;
  • Er zijn geen of onvoldoende mogelijkheden om zonne-energie op te wekken op het dak;
  • De oppervlakte is niet meer dan 50 m2;
  • Het hoogte is maximaal 1,50 m;
  • De opstelling ligt minimaal 1,00 m achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw in het geval van een burgerwoning, of 1,00 m achter de voorgevelrooilijn van het gebouw dat op de kortste afstand ligt van de openbare weg in het geval van een niet-agrarisch bedrijf;
  • De opstelling is niet of nauwelijks zichtbaar vanaf het openbaar toegankelijk gebied;
  • De opstelling staat op minimaal 1,00 meter van de erfgrens;
  • De opstelling leidt niet tot hinderlijke schittering of lichthinder voor derden;
  • Er worden geen bomen gekapt.
  • Bij een opstelling die wordt geplaatst bij een monument of in een beschermd dorpsgezicht, is er een positief advies van de gemeentelijke adviescommissie nodig.

Als uw aanvraag aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan er snel een omgevingsvergunning worden verleend. U kunt ook een omgevingsvergunning aanvragen voor een opstelling die niet aan deze voorwaarden voldoet. In dat geval kan de behandeling van uw aanvraag langer duren en is een goede onderbouwing van belang. Wij adviseren daarom in een dergelijk geval eerste contact op te nemen met bouw- en woningtoezicht, om de kans op een weigering van uw aanvraag te verkleinen.

Wat vindt de gemeente van zonnevelden in het buitengebied?

Zonnevelden op grasland zijn in strijd met het ruimtelijk beleid van de gemeente Midden-Delfland. De agrarische gronden in Midden-Delfland zijn bestemd voor grondgebonden veehouderijen. Daarnaast is Midden-Delfland aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap. Dat betekent dat de ruimtelijke kwaliteit van het agrarische cultuurlandschap hoog in het vaandel staat. Zonnevelden passen daarom niet in het buitengebied van Midden-Delfland.

Kan ik subsidie krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen?

Op www.rijksoverheid.nl is een overzicht te vinden van de financiële regelingen om de aankoop en het gebruik van zonnepanelen aantrekkelijk te maken. 

In de energiesubsidiewijzer vindt u een overzicht van alle subsidies en leningen die er in uw woonplaats zijn, van landelijke tot lokale regelingen.

Heeft u gevonden wat u zocht?